Scenariji teritorialnega razvoja

Dosedanji razvoj EU je bil teritorialno zelo neuravnotežen. Opazna so velika razvojna neskladja med jedrnim območjem EU tako imenovani »Pentagon« in ostalimi Evropskimi regijami, še posebno veliko zaostajajo kažejo regije novih članic EU ter nekatere druge regije – predvsem regije južne periferije. Politike EU zato pospešeno poskušajo skozi inštrumente kohezije uravnotežiti razvitost celotnega teritorija EU.

Pri pripravi scenarijev so bili upoštevani trendi razvoja, s katerimi se Evropa že srečuje, kot so npr. staranje prebivalstva pospešene migracije in vpliv staranja na trg dela; pospešena globalizacija in hiter tehnološki razvoj; širitev EU, skupne evropske politike, ki spodbujajo ekonomsko, socialno in prostorsko kohezijo ter večajo konkurenčnost EU; povečevanje cen energije in porajanje nove energetske paradigme; zasičenost evropskih prometnih koridorjev, vplivi cen goriv na mobilnost in dostopnost; klimatske spremembe s pričakovanimi velikimi prostorskimi učinki.

Prostorska slika Evrope prihodnosti je bila v okviru programa prikazana v treh različnih razvojnih smereh:
- scenarij nadaljevanja trenutnih razvojnih trendov,
- scenarij pospešene kohezije evropskega prostora (strukturne politike, poudarjanje integracije EU, zaključek širitve EU, trajnostni razvoj),
- scenarij poudarjene konkurenčnosti evropskega prostora (promoviranje inovativnosti in podjetništva, širitev EU).

Prostorske slike Evrope leta 2030 ob udejanjanju treh predvidenih scenarijev razvoja si oglejte v galeriji spodaj.

Galerija