« nazajAlp-Water-Scarce

Strategije upravljanja z vodnimi viri za preprečevanje pomanjkanja vode na območju Alp (Water management strategies against water scarcity in the Alps)

Vodilni partner:

The Mountain Institute, University of Savoy
Institut de la Montagne, Universite de Savoie
Batiment Belledonnes, Savoie Technolac
73376 Le Bourget-du-Lac
France


Kontaktne osebe:

Nacionalni inštitut za biologijo
Irena Bertoncelj
irena.bertoncelj@nib.si

Geološki zavod Slovenije
Dr. Mihael Brenčič
Mihael.Brencic@geo-zs.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Mag. Stanka Klemenčič-Kosi
stanka.klemencic@kmetijski-zavod.si


Kratka vsebina:

Alp-Water-Scarce (pomanjkanje vode v Alpah) je nov evropski projekt, ki se je začel 1.10.2008 in bo trajal tri leta, sofinanciran pa je v okviru programa Območje Alp (Programi transnacionalnega teritorialnega sodelovanja 2007-2013). Projekt poteka pod vodstvom francoskega Inštituta za gore (Institut de la Montagne), ob sodelovanju 16 projektnih partnerjev iz Avstrije, Švice, Italije in tudi treh slovenskih organizacij: Nacionalnega inštituta za biologijo, Geološkega zavoda Slovenije ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.
Namen projekta je vzpostaviti sodelovanje držav na območju Alp pri pripravi sistema zgodnjega opozarjanja (»early warning system«) za morebitna daljša obdobja pomanjkanja vode v Alpah. Sistem bo temeljil na rezultatih sistematičnega in usklajenega spremljanja vremenskih, hidroloških in pedoloških razmer v 28 izbranih regijah v Sloveniji, Italiji, Avstriji, Švici ter Franciji. Oblikovanje sistema bo potekalo v okviru spletnega foruma deležnikov, ki bodo prispevali k prepoznavanju problemov pomanjkanja vode. Na spletnem forumu se bodo izmenjevali tudi primeri dobrih praks, novi izsledki in nova znanja ter objavljali rezultati projekta.

Globalno ogrevanje in posledične klimatske spremembe imajo negativne vplive tudi na področju Alp. Predvidevajo se poudarjena obdobja suš predvsem v južnih Alpah na podlagi že zaznavno zmanjšane količine padavin ter zlasti njihove časovne prerazporeditve v južnih, vzhodnih in zahodnih Alpah ter tudi v centralnih alpskih dolinah. Dodatno lahko stanje poslabšajo spremembe v količini vode zaradi človekovih dejavnosti, bodisi zaradi hidroenergetskih objektov, bodisi zaradi pretiranega črpanja podtalnice. Pomanjkanje in/ali časovna prerazporeditev padavin ima lahko neposredne posledice, ne samo na količino in kakovost pitne vode, ampak vpliva tudi na vodno rastlinstvo in živalstvo ter na kmetijsko pridelavo. Vse to pa bo gotovo vodilo v povečane socialne in ekonomske probleme. Dolgoročni cilj projekta Alp-Water-Scarce je izboljšati upravljanje z vodami ob upoštevanju tako vplivov podnebnih sprememb, kot tudi sprememb zaradi vplivov človeka.


Aktivnosti:

Zaključna konferenca projekta Alp-Water-Scarce bo potekala 21. in 22. septembra 2011 v Stari graški univerzi v Avstriji. V nizu predavanj in predstavitev povezanih s projektom, bo predstavljen pregled izzivov, ki so povezani s pomanjkanjem vode v različnih regijah v Alpah, ki bi lahko bile ali so že prizadete zaradi podnebnih sprememb.