« nazajCERIM

Central Europe Research to Innovation Models

Uspešna ekonomska okolja vse bolj poudarjajo pomen prispevka visokošolskih in raziskovalnih institucij k razvoju lokalnega, državnega in nadnacionalnega gospodarstva. Zaradi vse močnejše usmeritve v raziskave, podprte z znanjem, ki omogočajo konkurenčno prednost v globalnem okolju in zaradi jasno izraženih političnih ciljev v smeri večanje javne porabe za raziskave in razvoj v EU, tako na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, se je izrazito povečala podpora prenosu raziskovalnih rezultatov v tržna okolja (posebej v mala in srednja podjetja - MSP). Še posebej MSP, ki so v glavnem omejena z vlaganji v raziskovalne aktivnosti znotraj podjetja in ki delujejo zunaj močnih tehnoloških okolij, so tisto ciljno okolje, ki lahko največ pridobi preko aktivnosti prenosa tehnologij.
Navkljub močnemu interesu za razvoj inovacijskih sistemov, ki bi omogočili komercializacijo akademskega raziskovanja, izkušnje kažejo, da se pojavljajo naslednji raziskovalni izzivi:
• kako zasnovati in zagnati uspešne tržne modele s stališča regijske perspektive,
• kako znotraj prevladujoče akademske kulture omogočiti organiziran in učinkovit prenos tehnologij,
• kako zagotavljati kritično maso tržno uporabnih inovacij,
• kako vzpostaviti mrežo lokalnih, državnih in mednarodnih podpornih organizacij ter povezave med gospodarskimi partnerji, strokovnjaki s področja prenosa tehnologij in tveganim kapitalom,
• kako učinkovito priti do ciljnih skupin podjetij.

Namen raziskav v okviru projekta CERIM (Central Europe Research to Innovation Models) je poiskati dolgoročne odgovore na omenjene izzive in prispevati k povečani konkurenčnosti slovenskih podjetij z ozirom na Srednjo Evropo.

Cilj projekta je razviti model za učinkovit prenos raziskovalnih rezultatov (tehnologij in znanja) do ciljnih skupin podjetij v Srednji Evropi.
Transnacionalno sodelovanje bo zagotovilo kritično maso inovacij in prepletanje kompetenc, virov in omrežij, ki so ključna za preskus delovanja tovrstnega modela.

Aktivnosti v projektu:
- Analiza konteksta za prenos znanja in tehnologij v Srednji Evropi (baza podatkov o obstoječih modelih za prenos znanja, o institucionalni in pravni podpori, tradiciji in kulturnih specifikah) ;
- Izgradnja modela na osnovi najboljših primerov v regijah;
- Implementacija in preverjanje modela za prenos znanja in tehnologij v Srednji Evropi (poudarek na MSP).

CERIM združuje 10 partnerjev iz 7 držav v Srednji Evropi:
• PVA-MV (Rostock)
• inno AG (Karlsruhe)
• Chemnitz University of Technology
• ITG Innovation and Technology transfer (Salzburg)
• Slovak Academy of Sciences (Bratislava)
• University of Zilina
• Foundation Forum GRYF (Szczecin)
• ValDeal Innovation Services (Budaörs)
• Institute for Innovation and Development of
University of Ljubljana
• Eurogroup Consulting (Milano)

Več informacij na spletni strani projekta CERIM.