« nazajAdaptAlp

Prilagajanje podnebnim spremembam v alpskem prostoru (Adaptation to Climate Change in the Alpine Space)


Vodilni partner:
Bavarian State Ministry of the Environment, Public Health and Consumer Protection
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
München
Oberbayern
Deutschland

Kontakt:
Geološki zavod Slovenije
Marko Komac
marko.komac@geo-zs.si
tel.: +386 1 280 97 02

Kratka vsebina:
AdaptAlp je projekt 16 projektnih partnerjev iz 6 alpskih držav v okviru programa Območje Alp(Alpine Space Programme), ki je del evropskega teritorialnega sodelovanja v obdobju od 2007 do 2013 (European Territorial Cooperation 2007-2013). Skladen je z njegovo tretjo prioriteto – Okolje in preprečevanje nevarnosti (Priority 3: Environment and Risk Prevention). Cilj projekta je ocena podnebnih sprememb v Alpah in ocena njihovih vplivov na pojavljanje naravnih nevarnosti. Pripravljena bodo priporočila za sprejemanje ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam in za upravljanje z nevarnostmi za potrebe odločevalcev in lokalnih deležnikov. Najboljši pristopi in izkušnje bodo združene in novi pristopi bodo preizkušeni na testnih območjih.

Nameni in cilji:
Podnebne spremembe se v večji meri izražajo v obliki dviga temperatur in sprememb padavinskih vzorcev. Oba dejavnika sta kritična pri pojavu naravnih nevarnosti in zato odločilno vplivata na spremembe pogostosti in obsega njihovega pojavljanja. Negotovost in povečana verjetnost pojavljanja naravnih nevarnosti zaradi podnebnih sprememb zahtevata zavzeto upravljanje z naravnimi nevarnostmi v alpskem prostoru.

Rezultati projekta AdaptAlp bodo izboljšali razumevanje vpliva podnebnih sprememb na regionalni ravni (npr. visokoločljivi modeli, scenariji dogodkov) obenem pa bodo v okviru projekta ocenjeni različni pristopi ocene nevarnosti, ocene tveganja (terenski zajem podatkov, kartiranje) in postopki upravljanja z nevarnostmi v alpskem prostoru. Aktivnosti so usmerjene v določitev najprimernejših metod in prenosa najboljših praks ter izkušenj v paket ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam na izbranih testnih območjih. Del dejavnosti projekta AdaptAlp je usmerjen tudi v zmanjševanje naravnih nevarnosti in v dvig ozaveščenosti javnosti in lokalnih deležnikov. Znanje in izkušnje iz projekta AdaptAlp bodo združene in vključene v postopke ravnanj lokalnih in regionalnih oblasti. Za odločevalce in deležnike na lokalni ravni bodo pripravljena priporočila dobrega ravnanja in najboljših praks.

Aktivnosti:
Zaključna konferenca projekta AdaptAlp je potekala 6. julija 2011 v Münchnu. Na konferenci so bili predstavljeni rezultati triletnega delovanja na področju naravnih nesreč in podnebnih sprememb.