« nazajKASSETTS

Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Transport Solution

Kratka vsebina:

V projektu KASSETTS sodeluje 9 projektnih partnerjev iz 8 srednjeevropskih držav. Ideja projekta izhaja iz naraščajočih potreb majhnih in srednjih podjetij (MSP) na področju organiziranja in izvedbe (mednarodnega) transporta.
Logistični problem, s katerim se soočajo MSP, izhaja iz majhnega obsega proizvodnje, ki generira večje število majhnih pošiljk ter s tem povezane nestalne potrebe po transportu. Zaradi majhnih in razpršenih potreb po transportu imajo MSP težave pri racionalni izvedbi transporta. V veliki večini gre namreč za (manjše) delne pošiljke, ki so v primerjavi s pošiljkami velikih podjetij (zabojnik, veliki tovornjak) po enoti transporta nekajkrat dražje. V skladu s to ugotovitvijo MSP na področju logistike ne morejo biti konkurenčna velikim podjetjem. Projekt bo poiskal rešitev tega problema v obliki informacijsko-komunikacijskega sistema, ki bo s pomočjo združevanja (in optimiranja) prevoznih potreb večjega števila MSP v enoten sistem, omogočal doseganje številnih sinergijskih učinkov za sodelujoča podjetja.


Nameni in cilji:

Osnovni namen projekta je razvoj in implementacija IKT orodij za povezovanje transportnih potreb majhnih in srednje velikih podjetij ter optimiranje transportnih poti na mednarodni ravni. S pomočjo teh orodij bo vzpostavljena regionalna mreža, logističnih koordinatorjev, ki bo omogočala usklajevanje prevoznih naročil z možnostmi prevoza na najboljši možni način. Za preizkus delovanja vzpostavljene mreže v praksi je pomembno v okviru projekta razviti in v praksi preiskusiti skupne pilotne projekte na med regionalni in mednarodni ravni.
Osrednji cilj projekta je razviti in preizkusiti sistem, ki bo MSP omogočal enakovredno nastopanje na transportnem trgu. Predlagana rešitev pomeni nov organizacijski pristop, ki bo podjetjem preko mednarodne mreže logističnih koordinatorjev s pomočjo skupnega informacijskega sistema (IKT) omogočal združevanje transportnih pošiljk in zmanjševanje logističnih stroškov. Hkrati lahko predlagana rešitev pomembno prispeva tudi k zmanjšanju obsega tovornega prometa na cestah ter seveda tudi k zmanjšanju negativnih učinkov prometa na okolje.