Seznam kratic

AA Audit Authority Nadzorni organ
ACP Alpine Contact Point Alpska (nacionalna) kontaktna točka
CA Certifying Authority Certifikacijski organ
CADSES Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space Območje Srednje, Jadranske, Podonavske in Jugovzhodne Evrope
CAP Common Agriculture Policy Skupna kmetijska politika
CC Concertation Committee Programski komite
CCP CADSES Contact Point CADSES kontaktna točka
CEMAT  Conférence Européene des Ministres d'Aménagement du Territoire / European Conference of Ministers responsible for Regional Planning Evropska konferenca ministrov, pristojnih za regionalni razvoj
DG  Directorate-General Generalni direktorat
ECP ESPON Contact Point   ESPON kontaktna točka
EEA European Environmental Agency Evropska okoljska agencija
EP European Parliament Evropski parlament
ERDF  European Regional Development Fund Evropski sklad za regionalni razvoj
ESDP European Spatial Development Perspectives Evropske prostorsko razvojne perspektive
ESPON European Spatial Planning Observation Network Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja
ESPON CU ESPON Coordination Unit Koordinacijska enota ESPON
FLC First level control Prvostopenjska kontrola
Inspire INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Infrastruktura za evropske prostorske informacije
JTS Joint Technical Secretariat Skupni tehnični sekretariat
MA Managing Authority Organ upravljanja
MOP   Ministrstvo za okolje in prostor
MS Member State Država članica
NC National Coordination Nacionalna koordinacija
NCP National Contact Point Nacionalna kontaktna točka
NUTS  Nomenclature des Unités Territoriales pour Statistiques / Nomenclature of territorial units for statistics SKTE - Statistična klasifikacija teritorialnih enot 
OP Operational Programme Operativni program
PC Programme Committee Programski komite
SEA Strategic Environmental Assesment CPVO Celovita presoja vplivov na okolje
SEE CP South East Europe Contact Point Kontaktna točka za Jugovzhodno Evropo
SME Small and Medium-sized Enterprises Mala in srednje velika podjetja
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
TEN  Trans-European Network Trans-evropsko omrežje
TIA Territorial Impact Assesment Presoja vplivov na prostor
URBACT The Urban Development Network Programme