Trije cilji evropske kohezijske politike

V središču kohezijske politike v obdobju med leti 2007 in 2013 so krepitev gospodarske rasti, večanje konkurenčnosti ter odpiranje novih delovnih mest ob hkratnem zagotavljanju trajnostnega in uravnoteženega razvoja. Jedro nove usmeritve je osredotočenost na cilje Lizbonske in Gothenburške strategije.

Cilj kohezijske politike EU je razvoj regij oziroma držav, ki so ekonomsko in socialno v slabšem položaju kot povprečje EU, z namenom zmanjševanja razlik in doseganja pozitivnih učinkov za celotno EU. Za zasledovanje ciljev ekonomske in socialne kohezije je Evropska komisija vzpostavila finančne instrumente v obliki strukturnih in kohezijskega sklada.

V obdobju 2007-2013 ima kohezijska politike tri cilje:
Cilj 1 : konvergenca;
Cilj 2 : regionalna konkurenčnost in zaposlenost;
Cilj 3 : evropsko teritorialno sodelovanje.

Več...