Seznam kratic

AA Audit Authority Nadzorni organ
ACP Alpine Contact Point Alpska (nacionalna) kontaktna točka
CA Certifying Authority Certifikacijski organ
DG  Directorate-General Generalni direktorat
EP European Parliament Evropski parlament
ERDF  European Regional Development Fund Evropski sklad za regionalni razvoj
JTS Joint Technical Secretariat Skupni tehnični sekretariat
MA Managing Authority Organ upravljanja
NUTS  Nomenclature des Unités Territoriales pour Statistiques / Nomenclature of territorial units for statistics SKTE - Statistična klasifikacija teritorialnih enot 
PC Programme Committee Programski komite
PIH

Project Implementation Handbook

Priročnik za izvajanje projektov
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
TEN  Trans-European Network Trans-evropsko omrežje