Rezultati četrtega razpisa Srednja Evropa

V programu Srednja Evropa je bilo 24.5. 2012 potrjenih novih 23 projektov transnacionalnega teritorialnega sodelovanja, ki bodo prispevali k izboljšanju delovnih in življenjskih pogojev v regijah srednje Evrope. Končno število odobrenih projektov je skoraj dvakrat tolikšno, kot je bilo predvideno. To pomeni, da je bilo odobrenih približno 20% vseh projektnih predlogov, ki so prispeli na 4. razpis programa.

Razlog za toliko višje število odobrenih projektov je v odločitvi Nadzornega odbora programa. Ta je 23,5 milijonom evrov, ki so bili izhodiščno na voljo za 4. razpis, dodal še sredstva, ki jih projekti v zaključevanju niso, oziroma ne bodo uspeli porabiti.

Kljub temu, da med vodilnimi partnerji ni nobenega slovenskega, pa so slovenski partnerji v odobrenih projektih zopet zelo dobro zastopani, saj kar v šestnajstih od triindvajset odobrenih projektov sodeluje skupno 23 slovenskih partnerjev.

Prioriteta 1: INOVACIJE (1.3 Razvijanje znanja)

SMART i.e. - usposabljanje za inovativnost in podjetništvo v trajnostnih propulzivnih dejavnostih,
Central Community - nove skupnosti za kolektivno inoviranje,
CENILS - inovativni viri svetlobe,
Senior Capital - razvoj delovnih in socialnih veščin starejših za produktivno delo,
WOMEN - strategija proti begu izobraženih mladih žensk s podeželja,

Prioriteta 2: DOSTOPNOST (2.4 IKT)

ChemLog-T&T - intermodalni transport nevarnih snovi,
ESSENCE - e-storitve za podporo energetski učinkovitosti malih in srednje velikih podjetij,
EDITS - digitalni inteligentni sistemi za načrtovanje individualnih potovanj,

Prioriteta 3: OKOLJE (3.4 Okolju prijazne tehnologije in dejavnosti)

DanubeEnergy - ekološka proizvodnja in ponudba energije v porečjih Srednje Evrope,
CombinES - financiranje energetske učinkovitosti na osnovi subvencijskih shem za storitve,
EcoPaperLoop - strategije za recikliranje papirja,
E2BEBIS - pridobivanje bioogljika in proizvodnja energije iz biomase za znižanje CO2 v zraku,
LiCEA - energetska revizija na podlagi življenjskega cikla,
CEEM - okoljsko čista in energetsko učinkovita proizvodnja in potrošnja izdelkov industrijskih MSP
PRESOURCE - učinkovita raba virov v malih in srednje velikih podjetjih,
URBAN_WFTP - vodni odtis na območju URBAN za nadzorovano rabo vode

Prioriteta 4: REGIONALNI RAZVOJ (4.1 Policentrična poselitev, 4.3 Kulturni viri v regionalnem in urbanem razvoju)

airLED - lokalni gospodarski razvoj na območjih letališč,
City Regions – integriran razvoj na relaciji mesto - podeželje
HERMAN - upravljanje kulturne dediščine,
Central Markets - oživljanje tradicionalnih tržnic,
Forte Cultura - kulturna pot za utrdbeno kulturno dediščino,
SHIFT-X - prenova degradiranih območij z uporabo potenciala industrijske dediščine,
THETRIS - tematska transnacionalna cerkvena pot.