AA Audit Authority Nadzorni organ
CADSES Central, Adriatic, Danubian and South-Eastern European Space Območje Srednje, Jadranske, Podonavske in Jugovzhodne Evrope
CAP Common Agriculture Policy Skupna kmetijska politika
CARDS Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation Pomoč Skupnosti za obnovo, razvoj in stabilizacijo
CBC Cross-Border Cooperation Programme Program čezmejnega sodelovanja
CEEC Central and East European Countries Srednje- in vzhodnoevropske države
CEMAT Conférence Européene des Ministres d'Aménagement du Territoire Evropska konferenca ministrov, pristojnih za regionalni razvoj
CORDIS Community research and development information service Služba Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju
COREPER Committee of Permanent Representatives Odbor stalnih predstavnikov
CSF Community support framework Okviri podpore Skupnosti
DG Directorate-General Generalni direktorat
EAGGF European Agricultural Guidance and Guarantee Fund Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad
EDF European Development Fund Evropski razvojni sklad
EIB European Investment Bank Evropska investicijska banka
EIF European Investment Fund Evropski investicijski sklad
EP European Parliament Evropski parlament
ERDF European Regional Development Fund Evropski regionalni razvojni sklad
ESDP European Spatial Development Perspective Evropske prostorsko razvojne perspektive (EPRP)
ESF European Social Fund Evropski socialni sklad
EU European Union Evropska unija
EURATOM European Atomic Energy Community Evropska skupnost za atomsko energijo
FIFG Financial Instrument for Fisheries Guidance Finančni instrument za smernice na področju ribištva
FLC First level financial control Prvostopenjska finančna kontrola
GDP Gross Domestic Product Bruto domači proizvod (BDP)
ISPA Instrument for the Structural Policies for Pre-accession Instrument strukturne politike za pridružitev
JTS Joint Technical Secretariat Skupni tehnični sekretariat
MA Managing Authority Organ upravljanja
MEDA The main financial instrument of the Euro-Mediterranean Partnership Poglavitni finančni instrument za izvajanje Evro - sredozemskega partnerstva
MOP Republic of Slovenia, Ministry of the Environment and Spatial Planning Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor
MS Member State Država članica (EU)
NGO Non Governmental Organisation Nevladna organizacija
NUTS Nomenclature des Unités Territoriales pour Statistiques / Nomenclature of territorial units for statistics SKTE - Statistična klasifikacija teritorialnih enot
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
R&D Research and Development Raziskave in razvoj
R&TD Research and technological development Raziskave in tehnološki razvoj
SEA Strategic Environmental Assesment CPVO Celovita presoja vplivov na okolje
SME Small and Medium-sized Enterprises Mala in srednja podjetja
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti
TEN Trans-European Network Trans-evropsko omrežje