Izvedeni projekti programa ESPON

Med leti 2002 in 2006 je bilo v okviru programa ESPON izvedeno 34 aplikativnih raziskovalnih projektov . Projekti so prispevali k razumevanju razvojnih trendov in vplivov različnih politik na razvoj evropskega prostora, kakor tudi k razumevanju prostorskih razmerij in razvojnih potencialov Evrope. Vsi projekti so pri svojem raziskovalnem delu obravnavali celotno programsko območje, torej območje držav članic Evropske unije (EU 25) ter sosednji državi članici programa Norveško in Švico.

ESPON-ovi projekti so bili v obdobju 2002 – 2006 razdeljeni v štiri glavna področja (prioritete) raziskav:

• prioriteta 1: tematske študije,
• prioriteta 2: presoja vplivov politik na prostorski razvoj,
• prioriteta 3: vertikalne / medsektorske tematske študije,
• prioriteta 4: znanstvena priporočila (scientific briefing) in mreženje.

Projekti v okviru programa so razvili pomembna nova orodja, koncepte in metodologije na različnih področjih.

Vsi rezultati projektov, kakor tudi poročila in publikacije pripravljene s strani programa, so brezplačno na voljo na spletni strani programa ESPON. Na spletni strani so poleg poročil na voljo tudi ESPONova podatkovna baza, ESPON webGIS ter ESPON HYPERATLAS.