Prioritete programa URBACT

Na podlagi analiz in izkušenj iz programa URBACT I program URBACT II temelji na dveh glavnih prioritetah.

 • prva se nanaša na mesta kot gonilo razvoja in delovnih mest. Z njo so povezane teme kot so spodbujanje podjetništva, inovacije, gospodarstvo, ki temelji na ekonomskem znanju, zaposlenosti in človeškem kapitalu;
 • druga prioriteta  se nanaša na urejena (privlačna) in povezana mesta, ki so sposobna zagotavljati socialno kohezijo. Z njo so povezane teme kot so trajnostni razvoj zapostavljenih oz. nepriviligiranih (deprived) območij, socialno povezanost, okoljske teme ter mestna strategija in upravljanje mesta, urbano planiranje.

Prioritete se izvajajo s tremi postopki (operations), vsak postopek pa ima orodja za izvajanje:

 • prvi je izmenjava in učenje. Orodji s katerima izvajajo ta postopek sta tematska omrežja in delovne skupine;
 • drugi postopek je kapitalizacija. Orodji za izvajanje postopka sta orodja za kapitalizacijo (tematski poli, strokovnjaki za določene teme, študije) in 'Fast Track Network';
 • tretji postopek pa so sporočila in širjenje informacij. Orodji za izvajanje tega postopka sta orodja za sporočila in širjenje informacij (spletna stran, letne konference, tematske publikacije v domačem jeziku in tematske regionalne konference) in partnerstvo oz. sodelovanje.
 • V programu URBACT sodelujeje vse države članice EU, katere so tudi upravičene do prejema sredstev iz ESRR, Norveška in Švica, države pristopnice k EU, upravuičene do sredstev IPA, ter ostale države, katere pa same financirajo svoje sodelovanje v projektih.

Do sodelovanja v projektih so upravičeni naslednji partnerji:

 • mesta vseh 27 članic EU,
 • države EU in ustrezno organizirane regije posamezne države članice (državni in regionalni organi),
 • univerze in raziskovalni centri (javni).

Celotna vrednost programa z asedemletno obdobje znaša 67 810 000€, od tega je 53 320 000€ sredstev ESRR, 5 170 000€ znaša prispevek držav članic ter 9 320 000€ prispevek mest.

Sofinanciranje projektov:

 • projektni partnerjiiz »Convergence objective of thematic networks« so upravičeni do 80 % sofinanciranja iz ESRR, ostali pa do 70 %;
 • vsi projekti vodeni s strani Organa upravljanja v prvi in drugi prioriteti bodo sofinancirani do 90 % iz ESRR;
 • projekti »Fast track » bodo financirani v znesku med 650.000in 800.000€ (5 ali 6 projekt, pol iz I in pol iz II. prioritete).