« nazajFIDIBE

Development of Innovative Business Parks to Foster Innovation and Entrepreneurship / razvoj inovativnih poslovnih parkov za spodbujanje inovacij in podjetništva

FIDIBE  je nadnacionalnih razvojni projekt, ki je bil izbran v okviru programa South East Europe Transnational Program v skladu s prednostno nalogo št 1.: spodbujanje inovacij in podjetništvo.

Problematika, ki jo naslavlja projekt FIDIBE
Območje Jugovzhodne Evrope je v primerjavi z ostalo Evrope ima nizko stopnjo uspešnosti izrabe investicij v raziskave in razvoj. Večina držav z območja se sooča z nizkimi stopnjami inovativne dejavnosti, kar neposredno vpliva tudi na konkurenčnost gospodarstva. Zaradi tega je ključnega pomena, da se vzpostavi primerne okvirje in okolje za vzpodbujanje inovativnosti v malih in srednje velikih podjetij ter investiranje v raziskave in razvoj. Osnovo za izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti gospodarstva v Jugovzhodni Evropi naslavljajo nacionalne in regionalne inovativne politike, katerih namen je razvoj tehnoloških parkov, inkubatorjev, raziskovalnih centrih, itd. - z eno besedo inovativnih poslovnih parkov.

Učinkovitost poizkusov vzpostavljanja in nadaljnjega razvoja inovativnih poslovnih parkov je različna - obstajajo dobro uveljavljene institucije, dobre prakse in hkrati tudi iniciative, ki potrebujejo in želijo pomoč pri vzpostavljanju takšnih parkov. Projektni partnerji smo dognali, da obstaja močna potreba po uveljavljanju transnacionalnih mehanizmov, referenčnih materialov, modelov, izmenjavi najboljših praks, s temeljnim namenom zagotavljanja usklajenega razvoja podpornega podjetniškega okolja.

Namen projekta FIDIBE
V okviru projekta FIDIBE smo si partnerji, za povečanje inovativnega potenciala in konkurenčnosti v Jugovzhodni Evropi, zastavili:
- nuditi podporo razvoju za oblikovanje konkurenčnih in inovativnih malih in srednje velikih podjetij,
- spodbuditi razvoj podjetništva in razvoja na znanju temelječega gospodarstva v Jugovzhodni Evropi,
- zmanjšati razlike v gospodarskem razvoju na območju Jugovzhodne Evrope.

Zgoraj omenjeni cilji bodo doseženi z oblikovanjem in izboljšanjem mrež za podporo in storitev za inovativna mala in srednje velika podjetja.

Posebni cilji
• Uvedba operativnih struktur, ki bodo izboljševale nadnacionalno sodelovanje med obstoječimi inovativnimi poslovnimi parki ter uvedba novih pobud na področju Jugovzhodne Evrope. Med strukturami pa povezati v mrežo, ki bo omogočala izmenjavo in razširjanje učinkovitih pristopov pri razvoju inovativnih poslovnih parkov za boljše zagotavljanje podpornih podjetniških storitev (druga raven: grozdenje );
• Razviti standarde in lokacijske zahteve za postavitev inovativnih poslovnih parkov v obliki priročnika. Priročnik bo obsegal učinkovite rešitve za razvoj in podporo inovativnih malih in srednje velikih podjetij in hkrati predstavil načine za ustvarjanje ugodnega podpornega okolja v smislu fizičnih lokacij in specialnih podpornih storitev;
• S prenosom najboljših praks in izmenjavi znanja spodbuditi ustanavljanja novih inovativnih poslovnih parkov in olajšati nadaljnji razvoj že obstoječih;
• Z razširjanjem in uporabo rezultatov projekta, vplivati na strateško odločevalno raven z namenom prizadevanja za pridobitev pri vzpostavitvi ali razširitvi parkov v okviru operativnih programov EU in nacionalnih in regionalnih politik.

Glavni pričakovani cilji projekta:
- razvoj standardov,
- zagotovitev mehanizmov za sodelovanje in izmenjavo izkušenj,
- demonstrirati najboljše prakse s področja razvoja poslovnih inovativnih parkov.

Glavni pričakovani učinki in rezultati projekta:
- priročnik za vzpostavitev poslovnih inovativnih parkov, ki se bo uporabljal kot vodilo za oblikovanje novih in nadaljnji razvoj obstoječih parkov,
- regionalne analize in študije izvedljivosti za vzpostavitev novih parkov oz. za izboljšavo že obstoječih parkov skupaj s poglobljeno analizo potreb malih in srednje velikih podjetij,
- forumi za izmenjavo najboljših praks, znanja in izkušenj v okviru usposabljanja, študijskih potovanj, mednarodnega seminarja in končne mednarodne konferenca.

Konzorcij partnerjev bo pri razširjanju rezultatov in ciljev projekta uporabilo najrazličnejše instrumente - internet, brošure, mediji, regionalne in mednarodne prireditve - ne le na območju Jugovzhodne Evrope, temveč tudi na ravni EU.

Konzorcij sestavlja devet partnerjev iz sedmih držav
• Mid-Pannon regionalno razvojno podjetje (vodilni partner) - Madžarska
• CERTH, Center za razvoj in tehnologijo - Grčija
• Alexander Dubček Univerza, Trenčin - Slovaška
• Sviluppo Italia Basilicata - Italija
• Harghita deželni svet - Romunija
• West-Pannon regionalno razvojno podjetje – Madžarska
• Tehnološki park Ljubljana – Slovenija
• VEGA - Italija
• BICRO – podjetniško inovacijski center Hrvaške - Hrvaška